Ústredie Komunistickej strany
na Hlbokej ceste

Jedenásta zastávka nás vedie do severo-západnej časti mesta.
Biela budova na Hlbokej ceste 2 je dnes sídlom Ministerstva zahraničných vecí.
Na konci 50. rokov, kedy sa opäť diskutovalo o revízii trestného zákona, Matyáš zasielal na Ministerstvo spravodlivosti niekoľko listov, v ktorých sa prihováral za zrušenie paragrafu 241 a svoje argumenty podopieral vypracovaním „elaborátov“ – teda súhrnom vedeckých zistení a ďalších zdôvodnení, pre ktoré bolo podľa neho neudržateľné naďalej trestať dobrovoľný intímny pomer medzi osobami rovnakého pohlavia.
quotes

Bolo mne oznámené, že moje elaboráty boli tu v Bratislave v Hlbokej ceste na ústredí Kom. strany predebatované a že tie neboli zamietnuté, iba do Prahy šla zpráva, že toho času sa majú riešiť naliehavejšie problémy.

Osobný kontakt nadviazal aj s československými psychiatrami, Kurtom Freundom a Karlom Nedomom, na ktorých štúdie v časopise Československá psychiatrie ho upozornil dr. Matulay. Tí v tom čase zrealizovali výskum zameraný na zmenu orientácie u homosexuálnych mužov a dospeli k záveru, že homosexualitu nie je možné zmeniť, liečiť a nepredstavuje pre spoločnosť žiadne nebezpečenstvo. Matyáš týchto lekárov žiadal, aby výsledkami svojho výskumu prispeli k revízii trestného zákona.

Kurt Freund zosumarizoval výsledky svojho výskumu v tomto diele.

Kurt Freund (1914 – 1996)

Nie je úplne jasné, kto mal napokon v socialistickom Československu rozhodujúce slovo pri zrušení paragrafu 241, výsledky práce československých sexuológov však určite prispeli k tomu, že na začiatku 60. rokov bolo na celoštátnom súdno-psychiatrickom seminári v Hradci Králové prijaté uznesenie. 

Uznesenie nariadilo, aby bol paragraf zrušený a následne bolo aj zaslané úradom, ktoré v danej veci rozhodovali. 

quotes

Dnes ťažko osudový deň a to preto, lebo po dlhoročných sľuboch padol v parlamente § 241 tr. zákona, totiž nový trestný zákon prednesený v parlamente dr. Václavom Škodom, aj súdny poriadok prednesený dr. Kučerom boli schválené. Nový § 244 má homosexuálny styk trestať iba s osobou maloletou. Je to rozhodne pokrok a na 70% humánny. Ešte bližšie neviem sa vyjadriť o novom zákone, kým nemám úradný text.

Napísal si Matyáš dňa 29. novembra 1961 do svojho denníka.

Matyášov list československým sexuológom

Kliknite pre zväčšenie

Od 1. januára 1962 vstúpil v Československu do platnosti nový trestný zákon, ktorý už ďalej netrestal intímny pomer medzi dospelými ľuďmi rovnakého pohlavia. I naďalej ostal v platnosti paragraf 244, podľa ktorého bol v prípade homosexuálnych ľudí trestný intímny styk s osobou mladšou ako 18 rokov. Tento diskriminujúci paragraf parlament zrušil až v roku 1990.